آموزش رایگان حسابداری از مبتدی تا پیشرفته

ساخت وبلاگ

از بین جمعیت کل دانشجویان حسابداری دانشگاه که 1000 نفر بودهاند، از این تعداد 600 نفر در ترم پنج به بعد در حال تحصیل بودهاند که بر اساس یک پیش آزمون مبنی بر توان کار با نرمافزار، از بین این تعداد 540 نفر قادر به استفاده از نرمافزارهای حسابداری بودهاند که از آن تعداد بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران تعداد 141 نفر بهعنوان نمونه در این تحقیق استفاده شده است. این یک روش نمونهگیری احتمالی است که در آن ابتدا خوشه اصلی مشخص میشود که در این تحقیق دانشجویان حسابداری استان اصفهان بوده (حدود 1000 نفر) و خوشه دوم نمونهها دانشجویان ترم 5 به بعد بودهاند (600 نفر). در پژوهشی به بررسی پیشبینی تجدیدنظرها در شاخصهای کلان اقتصادی با استفاده از اطلاعات حسابداری پرداختهاند و به این نتیجه رسیدند که برآوردهای اولیۀ اقتصاد کلان منتشرشدۀ سازمانهای دولتی، اطلاعات حسابداری را بهطور کامل در بر نمیگیرند. در این مرحله پیشنهاد ما استفاده از پکیج آموزش حسابداری بازار کار رایگان مجتمع فنی آریا تهران است. همانطور که ذکر شد، حسابداری خود به دسته های متعدد تقسیم میشود که یکی از آن ها حسابداری مالی است.

لازم به ذکر است در مقطع کارشناسی واحد درسی بهعنوان کار با نرمافزارهای حسابداری ندارند و دانشجویان مورد مطالعه کار با نرمافزار را در کلاسهای خارج از دانشگاه بصورت خصوصی آموختهاند. در مورد 2 آماره توصیفی دیگر که میزان تحصیلات و راههای کسب مهارت استفاده از نرمافزار بوده است، شایان ذکر است که به دلیل انتخاب جامعه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان همه افراد نمونه دانشجوی کارشناسی حسابداری بودهاند. نگاره 2 مربوط به آمارههای توصیفی جنسیت و نرمافزارهای حسابداری است که افراد نمونه 141 نفری قادر به استفاده از آنها بودهاند و در حقیقت از آن استفاده کردهاند. نلویل وها راهاپ (2009) نیز نشان دادند که بنیان قصد رفتاری برای استفاده تأثیر مثبت معناداری بر استفاده حقیقی از سیستم دارد. سهولت قابل مشاهده استفاده نیز باوری پیرامون فرآیند تصمیمگیری است. این مدل عامل تمایل هر کاربر را به دو متغیر سودمندی و سهولت استفاده تقسیم بندی میکند. آذر و مومنی (1383) اساسیترین فرض در تحلیل چند متغیره، فرض نرمال بودن است که نوعی توزیع دادهها بر روی یک متغیر متریک واحد در تولید توزیع نرمال است.

شرکت هوشمندی تجاری همکاران سیستم پیشرو در ارایه راهکارهای مدیریتی مبتنی بر نرمافزار در ایران است. علاوه بر این، ازآنجاکه ترویج عناوین حرفهای معلمان دانشگاهی اصولاً مبتنی بر تحقیقات نظری، بسیاری از معلمان بیشتر زمان و انرژی خود را در تحقیقات نظری صرف می­کنند و غافل از مطالعه روشهای کلاسی و مدلهای آموزشی می­شوند. این مدل ساده و استفاده از آن آسان است و یکی از مدلهایی است که در زمنیه تحقیقات IT بسیار استفاده شده است (ایگباریا و همکاران، (1997)، آدام و همکاران، (1992) ). مدل TAM برگرفته از مدل تئوری عملکرد استدلالی است که این تئوری توسط فیشبین و آجزن (1980) توسعه یافت و فرض بنیادین آن این بود که واکنشها و مشاهدات و درک یک فرد پیرامون یک چیز، تمایل و رفتار وی را تعیین میکند. در این تحقیق ساختارهای درونی شامل سودمندی قابل مشاهده، تمایل به استفاده، قصد رفتاری برای استفاده و استفاده حقیقی از سیستم است.

سودمندی قابل مشاهده نیز یک باور پیرامون فرآیند تصمیمگیری است. دیویس (1989) نشان داد که سودمندی قابل مشاهده چشمگیرترین و مهمترین متغیر در تأثیرگذاری بر تمایل است. ضمنا تمایل به استفاده توسط دیویس (1989) به صورت یک حس منفی یا مثبت تعریف شده است که فرد نسبت به فناوری اطلاعاتی که قرار است از آن استفاده کند، دارد. همانگونه که اشاره شد، تمایل به استفاده توسط دیویس (1989) به صورت حس مثبت یا منفی فردی نسبت به استفاده از فناوری اطلاعات برای اجرای رفتار مطلوب تعریف شد. این نظم و سرعت که با استفاده از اکسل حاصل می شود باعث تمرکز در ثبت رویدادهای مالی شده و نهایتا با پردازش صحیح داده های مالی و حسابداری و ارایه گزارشات به موقع به مدیریت واحد های اقتصادی به تصمیم گیری آنان در استفاده صحیح از منابع کمک بسیاری میکند. نرم افزار پیوست جز بهترین نرم افزار حسابداری است زیرا محیط بسیار ساده ای دارد و امکان طراحی کدینگ حرفهای در آن وجود دارد. نرم افزار حسابداری سپیدار یکی از قدیمیترین نرم افزارهای موجود در زمینه حسابداری در ایران میباشد که حسابداران و مدیران مالی بسیاری از آن استفاده میکنند و حتی در بسیاری از آموزشگاه های حسابداری نیز این نرم افزار آموزش داده میشود؛ شرکتهای بسیاری از این نرم افزار استفاده میکنند.

دیجی لاگ...
ما را در سایت دیجی لاگ دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : دیجی لاگ بازدید : 12335 تاريخ : يکشنبه 17 بهمن 1400 ساعت: 14:34